April 2019

  • Georgia State University upgrades to FoodPro Release 3.0
  • Pennsylvania State University upgrades to FoodPro Release 3.0
  • University of Wisconsin – Madison upgrades to FoodPro Release 3.0
  • University of California – San Diego upgrades to FoodPro Release 3.0